බැදිම් අභියස ජිවිතය

image
නිමක් නැති සOසාර ගමන තුල..
ජිවිතයට ඇ‌විත් ගිය
සමහර මිනිස්සු
එ පුOචි කාලයතුල
මෙ හිත ලග
දමා ගිය දෑ බොහොමයි..
එ නිසයි එ අය අතරින්
සමහරක් පුද්ගලයින්ව
මෙ හිත තාමත් විමසන්නේ
නමුත් මේයයි ජිවිතය
සරල වුවත් සOකීර්න වුවත්
මෙ ධර්මයට අපි කවුරුත්
මුහුණ දිය යුතුයී…..

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *