විඩාබර සමාජය

image

පුOචි සිහින කදුලු කැට අභියස
මුවග සිනහව හැන්ගුවේ
එ සිහින වලට
කතු කියන්න අවසර නැති නිසයි
ඉතින් එ නිසයි
නිතර කීවේ
මෙ සමාජයත් හරිම
අත්මාර්ථකාමි කියලා….

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *