නිසල සිත සසලවන අබිනික්මන…

image

එතරකරන්නම් සOසාර ගමන් මග තුල අතරමන්ව සිටින ඔබ සැවේම
උදව් වන්න මට එය කරන්නට තනිව බැරි බව දන්නා නිසා ඉතින් එකායි පුOචි ලමා කාලය අසරන ඔබ වෙනුවෙන් කැප කරන්නට හිතුවේ.
මටත් අසයි අම්මා එක්ක තුරුලු වි අදර උනුහුම විදින්නට
යාලුවන් සමග සෙල්ලම් කරන්නට,පාසලක යාලුවන් අතර ඉගනගන්නට
එත් එ අතහැරිම මන් වෙනුවෙන් විතරක් කල කැපකිරිමක් නොව ඔබ වෙනුවෙන් කල කැපකිරිමකි
දිගුකරන්න මනුස්සාත්වයේ අත්වැල ශක්තිමත්ව නැගිසිටින්නට මා හටත්…
චලන

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *