අත්වැලක එක්විම

image

සත්කාර 07 වන පියවර
එක පොතකින්
එක පෑනකින්
ඔබට ඔවුන් වෙනුවෙන් යම් උපකාරයක් කල හැකිනම් එන්න සත්කාර ගමන් මග තුලට ඔවුන් වෙනුවෙන් එ කල හැකි මනුස්සත්වයේ උපකාරය ඉටුකරන්නට

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *