facebook school

දඹුල්ල තෙලදින්නන් වෑව විදුහල් බුමිය තුල ඉදිවෙමින් පෑවති
“මුහුණු පොතේ පාසලේ” වෑඩ කටයුතු
දින කිහිපයකට ඉහත නෑවති තිබිමේන් පසු
නෑවතත් එහි වෑඩකටයුතු ආරාම්බ කර ඈති බව
සතුටින් දෑනුම් දේන්නේමු …

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *